TOVAR V AKCII

naša cena 103,00 EUR
35,00 EUR
naša cena 33,44 EUR

NOVINKY

arr3ZĽAVYDoprava ZDARMA pri nákupe nad 150 €    ...

NAJPREDÁVANEJŠÍ


Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu všetky procesy spracúvania osobných údajov priebežne analyzujeme a zabezpečujeme ich súlad s nariadením GDPR - nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ktoré je záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Touto cestou Vás informujeme o spôsobe a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich právach, ktoré sú s tým spojené.

1. Aké sú naše kontaktné údaje?

Dôvera zákazníkov je pre nás podstatná. Z tohto dôvodu, ak by ste mali otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, sme Vám plne k dispozícii.

Pre uplatnenie všetkých a akýchkoľvek Vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov, si Vám dovoľujeme poskytnúť naše kontaktné údaje:


Cobra Light s.r.o.
s miestom podnikania Budatínska 10, 85105 Bratislava
IČO: 35 919 655
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  34796/B

Ak máte otázku, na ktorú v týchto podmienkach o ochrane osobných údajov nenájdete odpoveď, alebo ak si želáte podrobnejšie informácie k niektorému z týchto bodov, alebo máte záujem uplatniť akékoľvek Vaše právo na ochranu osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať:

 1. pre poštovú komunikáciu,prosím, použite nasledovné kontaktné údaje: Cobra Light s.r.o., Budatínska 10, 851 05 Bratislava
 2. pre elektronickú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje: cobralight@gmail.com
 3. pre telefonickú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje:

        Alojz Doležal, konateľ a riaditeľ spoločnosti, +421/910 916 427

        Zdenka Doležalová, konateľka spoločnosti, +421/902 916 427

        Ďalšie informácie sú zverejnené na webovej stránke:  www.cobralight.sk

 1. Kto zodpovedá za plnenie povinností?

Vzhľadom na skutočnosť, že nám predmetná povinnosť nevyplýva z právnej úpravy, nemáme určenú žiadnu zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov, pričom všetky a akékoľvek povinnosti a záväzky si v tejto sfére plníme sami s najvyššou odbornou starostlivosťou, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

 1. Aký je rozsah, účel a právny základ spracúvania osobných údajov?

Osobné údaje spracúvame iba v nevyhnutnom rozsahu (najmä v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt, e-mailový kontakt), pričom nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov (tzv. citlivé osobné údaje).

Osobné údaje našich zákazníkov spracúvame na rôzne účely týkajúce sa predaja tovaru a poskytovania služieb v oblasti predmetu nášho podnikania, avšak iba v minimálnom rozsahu tak, aby bola dodržaná zásada minimalizácie účelu spracúvania osobných údajov ustanovená v GDPR, podľa ktorej prevádzkovateľ môže osobné údaje získavať iba na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely.

Osobné údaje našich zákazníkov spracúvame zákonným spôsobom, a to iba v medziach právnych základov, ktoré sú ustanovené v článku 6 ods. 1 GDPR (zjednodušene povedané spracúvať Vaše osobné údaje môžeme iba vtedy, ak ide o jeden z týchto dôvodov1). V tomto prípade zdôrazňujeme, že medzi predmetné právne základy, na základe ktorých je možné spracúvať Vaše osobné údaje, sa zaraďuje aj danie súhlasu Vašej osoby so spracúvaním osobných údajov, avšak iba v prípade, ak neexistuje iný právny základ (t.j. ak je dôvodom pre spracúvanie osobných údajov plnenie zmluvy, a teda, Vaše osobné údaje je nevyhnutné spracúvať preto, aby sme Vám mohli riadne dodať tovar alebo poskytnúť službu (napr. zaslať Vám potvrdenie objednávky na Váš e-mail, priradiť Vašu platbu k objednávke, zaslať Vám tovar na Vami uvedenú adresu), nevyžaduje sa pre tento prípad ešte aj Váš osobitný súhlas so spracúvaním osobných údajov).

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že ako prevádzkovateľ spracúvame iba a výlučne Vaše nasledovné osobné údaje, a to na tieto účely a na základe týchto právnych základov:

 1. Registrácia na webovej stránke

 

Zoznam

Účel

Právny základ

Prihlasovacie meno

Meno

Priezvisko

Adresa ( ulica, mesto, poštové smerovacie číslo, štát)

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Registrácia dotknutej osoby a vytvorenie vlastného konta na stránke www.cobralight.sk a zaradenie do databázy prevádzkovateľa.
 

Niektoré z našich služieb môžete bez problémov používať aj bez prihlásenia sa na stránke. Ak však chcete využívať všetky funkcionality stránky, je potrebné si vytvoriť konto.

Článok 6 ods.písm.1 a)

GDPR:

dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

 

1 Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje iba, ak:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
  • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
  • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
 • spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
  • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

 

 1. Dodanie tovaru


Zoznam

Účel

Právny základ

Meno

Priezvisko

Adresa (ulica, mesto, poštové smerovacie číslo, štát)

Telefónny kontakt

E-mailový kontakt

Vaše bankové údaje (banka,číslo účtu, IBAN)

IČO

DIČ

IČ DPH

uzavretia zmluvy,

možnosť spracovania objednávky a riadneho doručenia objednaného plnenia (tovaru) klientovi,

vystavenie faktúry, ako aj možnosť realizovania úhrady ceny za plnenie a jej spárovanie s objednávkou

Článok 6 ods.1 písm.b)

GDPR:

Spracúvanie je nvyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

 

 1. Priamy marketing – existujúci zákazníci

 


Zoznam

Účel

Právny základ

Meno

Priezvisko

E-mailová adresa

ponuka vlastných podobných tovarov a služieb prostredníctvom elektronickej pošty osobám, ktorých osobné údaje prevádzkovateľ získal v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb

Článok 6 ods.1 písm f)

GDPR:

spracúvanie je nevyhnutné na účely záujmov,  ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa (v zmysle Recitálu 47 GDPR sa spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu môže považovať za oprávnený záujem prevádzkovateľa)

 

Ochrana osobných údajov

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu všetky procesy spracúvania osobných údajov priebežne analyzujeme a zabezpečujeme ich súlad s nariadením GDPR - nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ktoré je záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Touto cestou Vás informujeme o spôsobe a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich právach, ktoré sú s tým spojené.

1. Aké sú naše kontaktné údaje?

Dôvera zákazníkov je pre nás podstatná. Z tohto dôvodu, ak by ste mali otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, sme Vám plne k dispozícii.

Pre uplatnenie všetkých a akýchkoľvek Vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov, si Vám dovoľujeme poskytnúť naše kontaktné údaje:


Cobra Light s.r.o.
s miestom podnikania Budatínska 10, 85105 Bratislava
IČO: 35 919 655
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  34796/B

Ak máte otázku, na ktorú v týchto podmienkach o ochrane osobných údajov nenájdete odpoveď, alebo ak si želáte podrobnejšie informácie k niektorému z týchto bodov, alebo máte záujem uplatniť akékoľvek Vaše právo na ochranu osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať:

 1. pre poštovú komunikáciu,prosím, použite nasledovné kontaktné údaje: Cobra Light s.r.o., Budatínska 10, 851 05 Bratislava
 2. pre elektronickú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje: cobralight@gmail.com
 3. pre telefonickú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje:

        Alojz Doležal, konateľ a riaditeľ spoločnosti, +421/910 916 427

        Zdenka Doležalová, konateľka spoločnosti, +421/902 916 427

        Ďalšie informácie sú zverejnené na webovej stránke:  www.cobralight.sk

 1. Kto zodpovedá za plnenie povinností?

Vzhľadom na skutočnosť, že nám predmetná povinnosť nevyplýva z právnej úpravy, nemáme určenú žiadnu zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov, pričom všetky a akékoľvek povinnosti a záväzky si v tejto sfére plníme sami s najvyššou odbornou starostlivosťou, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

 1. Aký je rozsah, účel a právny základ spracúvania osobných údajov?

Osobné údaje spracúvame iba v nevyhnutnom rozsahu (najmä v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt, e-mailový kontakt), pričom nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov (tzv. citlivé osobné údaje).

Osobné údaje našich zákazníkov spracúvame na rôzne účely týkajúce sa predaja tovaru a poskytovania služieb v oblasti predmetu nášho podnikania, avšak iba v minimálnom rozsahu tak, aby bola dodržaná zásada minimalizácie účelu spracúvania osobných údajov ustanovená v GDPR, podľa ktorej prevádzkovateľ môže osobné údaje získavať iba na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely.

Osobné údaje našich zákazníkov spracúvame zákonným spôsobom, a to iba v medziach právnych základov, ktoré sú ustanovené v článku 6 ods. 1 GDPR (zjednodušene povedané spracúvať Vaše osobné údaje môžeme iba vtedy, ak ide o jeden z týchto dôvodov1). V tomto prípade zdôrazňujeme, že medzi predmetné právne základy, na základe ktorých je možné spracúvať Vaše osobné údaje, sa zaraďuje aj danie súhlasu Vašej osoby so spracúvaním osobných údajov, avšak iba v prípade, ak neexistuje iný právny základ (t.j. ak je dôvodom pre spracúvanie osobných údajov plnenie zmluvy, a teda, Vaše osobné údaje je nevyhnutné spracúvať preto, aby sme Vám mohli riadne dodať tovar alebo poskytnúť službu (napr. zaslať Vám potvrdenie objednávky na Váš e-mail, priradiť Vašu platbu k objednávke, zaslať Vám tovar na Vami uvedenú adresu), nevyžaduje sa pre tento prípad ešte aj Váš osobitný súhlas so spracúvaním osobných údajov).

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že ako prevádzkovateľ spracúvame iba a výlučne Vaše nasledovné osobné údaje, a to na tieto účely a na základe týchto právnych základov:

 1. Registrácia na webovej stránke

 

Zoznam

Účel

Právny základ

Prihlasovacie meno

Meno

Priezvisko

Adresa ( ulica, mesto, poštové smerovacie číslo, štát)

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Registrácia dotknutej osoby a vytvorenie vlastného konta na stránke www.cobralight.sk a zaradenie do databázy prevádzkovateľa.
 

Niektoré z našich služieb môžete bez problémov používať aj bez prihlásenia sa na stránke. Ak však chcete využívať všetky funkcionality stránky, je potrebné si vytvoriť konto.

Článok 6 ods.písm.1 a)

GDPR:

dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

 

1 Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje iba, ak:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
  • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
  • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
 • spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
  • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

 

 1. Dodanie tovaru


Zoznam

Účel

Právny základ

Meno

Priezvisko

Adresa (ulica, mesto, poštové smerovacie číslo, štát)

Telefónny kontakt

E-mailový kontakt

Vaše bankové údaje (banka,číslo účtu, IBAN)

IČO

DIČ

IČ DPH

uzavretia zmluvy,

možnosť spracovania objednávky a riadneho doručenia objednaného plnenia (tovaru) klientovi,

vystavenie faktúry, ako aj možnosť realizovania úhrady ceny za plnenie a jej spárovanie s objednávkou

Článok 6 ods.1 písm.b)

GDPR:

Spracúvanie je nvyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

 

 1. Priamy marketing – existujúci zákazníci

 


Zoznam

Účel

Právny základ

Meno

Priezvisko

E-mailová adresa

ponuka vlastných podobných tovarov a služieb prostredníctvom elektronickej pošty osobám, ktorých osobné údaje prevádzkovateľ získal v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb

Článok 6 ods.1 písm f)

GDPR:

spracúvanie je nevyhnutné na účely záujmov,  ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa (v zmysle Recitálu 47 GDPR sa spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu môže považovať za oprávnený záujem prevádzkovateľa)

 

Ochrana osobných údajov

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu všetky procesy spracúvania osobných údajov priebežne analyzujeme a zabezpečujeme ich súlad s nariadením GDPR - nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ktoré je záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Touto cestou Vás informujeme o spôsobe a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich právach, ktoré sú s tým spojené.

1. Aké sú naše kontaktné údaje?

Dôvera zákazníkov je pre nás podstatná. Z tohto dôvodu, ak by ste mali otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, sme Vám plne k dispozícii.

Pre uplatnenie všetkých a akýchkoľvek Vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov, si Vám dovoľujeme poskytnúť naše kontaktné údaje:


Cobra Light s.r.o.
s miestom podnikania Budatínska 10, 85105 Bratislava
IČO: 35 919 655
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  34796/B

Ak máte otázku, na ktorú v týchto podmienkach o ochrane osobných údajov nenájdete odpoveď, alebo ak si želáte podrobnejšie informácie k niektorému z týchto bodov, alebo máte záujem uplatniť akékoľvek Vaše právo na ochranu osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať:

 1. pre poštovú komunikáciu,prosím, použite nasledovné kontaktné údaje: Cobra Light s.r.o., Budatínska 10, 851 05 Bratislava
 2. pre elektronickú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje: cobralight@gmail.com
 3. pre telefonickú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje:

        Alojz Doležal, konateľ a riaditeľ spoločnosti, +421/910 916 427

        Zdenka Doležalová, konateľka spoločnosti, +421/902 916 427

        Ďalšie informácie sú zverejnené na webovej stránke:  www.cobralight.sk

 1. Kto zodpovedá za plnenie povinností?

Vzhľadom na skutočnosť, že nám predmetná povinnosť nevyplýva z právnej úpravy, nemáme určenú žiadnu zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov, pričom všetky a akékoľvek povinnosti a záväzky si v tejto sfére plníme sami s najvyššou odbornou starostlivosťou, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

 1. Aký je rozsah, účel a právny základ spracúvania osobných údajov?

Osobné údaje spracúvame iba v nevyhnutnom rozsahu (najmä v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt, e-mailový kontakt), pričom nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov (tzv. citlivé osobné údaje).

Osobné údaje našich zákazníkov spracúvame na rôzne účely týkajúce sa predaja tovaru a poskytovania služieb v oblasti predmetu nášho podnikania, avšak iba v minimálnom rozsahu tak, aby bola dodržaná zásada minimalizácie účelu spracúvania osobných údajov ustanovená v GDPR, podľa ktorej prevádzkovateľ môže osobné údaje získavať iba na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely.

Osobné údaje našich zákazníkov spracúvame zákonným spôsobom, a to iba v medziach právnych základov, ktoré sú ustanovené v článku 6 ods. 1 GDPR (zjednodušene povedané spracúvať Vaše osobné údaje môžeme iba vtedy, ak ide o jeden z týchto dôvodov1). V tomto prípade zdôrazňujeme, že medzi predmetné právne základy, na základe ktorých je možné spracúvať Vaše osobné údaje, sa zaraďuje aj danie súhlasu Vašej osoby so spracúvaním osobných údajov, avšak iba v prípade, ak neexistuje iný právny základ (t.j. ak je dôvodom pre spracúvanie osobných údajov plnenie zmluvy, a teda, Vaše osobné údaje je nevyhnutné spracúvať preto, aby sme Vám mohli riadne dodať tovar alebo poskytnúť službu (napr. zaslať Vám potvrdenie objednávky na Váš e-mail, priradiť Vašu platbu k objednávke, zaslať Vám tovar na Vami uvedenú adresu), nevyžaduje sa pre tento prípad ešte aj Váš osobitný súhlas so spracúvaním osobných údajov).

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že ako prevádzkovateľ spracúvame iba a výlučne Vaše nasledovné osobné údaje, a to na tieto účely a na základe týchto právnych základov:

 1. Registrácia na webovej stránke

 

Zoznam

Účel

Právny základ

Prihlasovacie meno

Meno

Priezvisko

Adresa ( ulica, mesto, poštové smerovacie číslo, štát)

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Registrácia dotknutej osoby a vytvorenie vlastného konta na stránke www.cobralight.sk a zaradenie do databázy prevádzkovateľa.
 

Niektoré z našich služieb môžete bez problémov používať aj bez prihlásenia sa na stránke. Ak však chcete využívať všetky funkcionality stránky, je potrebné si vytvoriť konto.

Článok 6 ods.písm.1 a)

GDPR:

dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

 

1 Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje iba, ak:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
  • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
  • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
 • spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
  • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

 

 1. Dodanie tovaru


Zoznam

Účel

Právny základ

Meno

Priezvisko

Adresa (ulica, mesto, poštové smerovacie číslo, štát)

Telefónny kontakt

E-mailový kontakt

Vaše bankové údaje (banka,číslo účtu, IBAN)

IČO

DIČ

IČ DPH

uzavretia zmluvy,

možnosť spracovania objednávky a riadneho doručenia objednaného plnenia (tovaru) klientovi,

vystavenie faktúry, ako aj možnosť realizovania úhrady ceny za plnenie a jej spárovanie s objednávkou

Článok 6 ods.1 písm.b)

GDPR:

Spracúvanie je nvyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

 

 1. Priamy marketing – existujúci zákazníci

 


Zoznam

Účel

Právny základ

Meno

Priezvisko

E-mailová adresa

ponuka vlastných podobných tovarov a služieb prostredníctvom elektronickej pošty osobám, ktorých osobné údaje prevádzkovateľ získal v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb

Článok 6 ods.1 písm f)

GDPR:

spracúvanie je nevyhnutné na účely záujmov,  ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa (v zmysle Recitálu 47 GDPR sa spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu môže považovať za oprávnený záujem prevádzkovateľa)

 

YWE3OGFjMm